Danskerne undersøger i høj grad varer online, men selve købet foretrækkes inden for adskillige varekategorier, at foretages i de fysiske butikker.

En ny undersøgelse fra Eniro Danmark viser at ni ud af ti danskere undersøger information om potentielt fremtidige indkøb, inden de beslutter sig for at gøre dem. Selvom researchen foretages online foretrækker mange danskere dog, at handle bestemte varekategorier i de fysiske butikker. På trods af at danskerne hører til blandt de mest nethandelsaktive europæere, har digitaliseringen således langt fra omvendt vores indkøbsvaner fuldkommen.

Omvendt viste en e-handelsanalysen af Epinion foretaget for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), Post Danmark og Nets fra 1. kvartal i 2013, at under 20% af danskerne undersøger varerne i den fysiske butik inden de køber dem online. Selvom rækkefølgen i forbrugernes orientering online og offline dermed tegner et klart mønster, er det vigtigt at der foregår en koordineret og integreret brug af de forskellige salgskanaler, så forbrugerens købsoplevelse er strømlignet og synergiskabende, uanset om afsættet tages online eller i den fysiske butik. Da tiltagende meget forbrug tager afsæt i forbrugernes online research, bekræfter de nye tal desuden vigtigheden ved at mindre butikker er søgbare på internettet.

Særligt produkter inden for dagligvarer samt sundhed og pleje foretrækker danskerne ifølge Eniro Danmarks undersøgelse, at købe i de fysiske butikker. Henholdsvis 90% og 80% af danskerne vil helst foretage deres indkøb inden for disse varekategorier i de fysiske butikker. Også varer inden for bolig og livsstil (77%), tøj og mode (71%), sport og fritid (69%) samt elektronik og hårde hvidevarer (59%) foretrækkes til stadighed at købes i de fysiske butikker blandt de danske forbrugere. Derimod foretrækkes køb inden for medier og underholdning (33%) samt rejser og oplevelser (7%) i langt mindre grad at gøres online.

Den begrænsede danske e-handelsinteresse inden for varekategorierne dagligvarer samt sundhed og pleje, hvor procentvist flest danskere sværger til traditionelle indkøbsmetoder, kan ses i lyset af forskellige praktiske og psykologiske forhold. Hvad angår dagligvarer, viser en ny undersøgelse af TNS Gallup for Nordea, at forbrugerne ikke gider være bundet til at skulle være hjemme for at tage imod indkøb, ligesom at de mener det er for dyrt. Den lave interesse for onlineindkøb af sundheds –og plejeprodukter, kan derimod forklares ved det tryghedselement der er ved at kunne tale med en sundhedsfaglig medarbejder på eksempelvis apoteket ved køb af medicin.

Kilde: Detailfolk.dk og Nordea