Detailbranchen bliver mere og mere afhængige af it-systemer, da det udnytter mulighederne i e-commerce og hjælper overgangen fra fysisk varehandel i butikker til online-handel på nettet.

E-commerce omhandler alle de processer, der er med til at etablere og optimere handlen med kunderne online. Det er ikke blot en hjemmeside, hvor kunderne kan købe de varer, der også findes i butikkerne.

E-commerce handler om:

1) Hvordan man fanger de rigtige kunder på internettet

2) Hvordan man får dem ind i sin e-butik

3) Hvordan man får dem til at købe mere

4) Hvordan man sørger for, at kunderne får den hjælp og rådgivning, de har brug for

5) Hvordan man sikrer, at kunderne kommer tilbage og tager vennerne med

Mange danske virksomheder halter efter, når det kommer til udnyttelse af it og teknologi. Det er til trods for, at Danmark er et af de lande i verden med de mest aktive internethandlende. Derfor ligger der i Danmark et kæmpe potentiale i den grundlæggende viden om e-commerce.

Kilde: Business.dk